Ítélet a rakamazi költségvetési csalás ügyében

A Debreceni Járásbíróság 2019. február 26-án hirdetett határozatot annak a négy vádlottnak az ügyében, akik egy 660 milliós állami támogatás megtartása érdekében valótlan elszámolást nyújtottak be, így a költségvetésből származó pénzzel kapcsolatban elszámolási, tájékoztatási kötelezettségüket elmulasztották.

A bíróság bűnösnek mondta ki I. r. vádlottat tettesként elkövetett költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, számadási, tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt, míg ugyanezen bűncselekményt a II. r. , a III. r. és a IV. r. vádlott bűnsegédként követték el. Ezért I. r. vádlottat 2 év börtönbüntetésre, 4 év próbaidőre felfüggesztve, míg II. r. vádlottat 1 év börtönbüntetésre, 2 év próbaidőre felfüggesztve ítélte. A III. r. és a IV. r. vádlottat 540 napi tétel pénzbüntetéssel sújtotta, egy napi tétel összege 3000 forintban került megállapításra. Annak meg nem fizetése esetén a büntetést fogházban kell végrehajtani.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a bűncselekmény elkövetésének idején az I. r. F. E. Rakamaz város polgármestere volt, aki társaival a rakamazi Nagy-Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése elnevezésű projekt kapcsán került kapcsolatba.

Az A. H. Kft. fő tevékenysége út és autópálya építés volt, vezető tisztségviselője együttes képviseletre jogosult tagja 2012 május végétől 2013. február 21-ig a IV. r. B. S. volt. Egy másik cég, a B. M. és L. Kft. fő tevékenysége 2009 év elejétől 2012 november végéig az ingatlanforgalmazás volt, önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője a III. r. B. K. volt. A projekt kapcsán a két cég között 2012. április 3-án megbízási szerződés jött létre kivitelezési munkákra, amely tartalmazta az úgy nevezetett rakamazi Teknősház-projektet is.

A II. r. vádlott a kivitelezésbe bevont egy harmadik céget, az AT Kft.-t, amely 2011 év végén jött létre, fő tevékenysége a mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás volt. A gazdasági társaság vezető tisztségviselője II. r. A. P. volt. A férfi 2012 februárjától a beruházás műszaki ellenőre volt. Ő volt az, aki a megrendelő – Rakamaz város önkormányzata – érdekében járt el, aki igazolta, hogy a generál kivitelező által elvégzett és a teljesítési igazolásban rögzített munkafolyamatok a valóságban elkészültek és megfelelnek a minőségi elvárásoknak. Az általa elkészített teljesítési igazolást ellenőrizte még az önkormányzat, mint építtető részéről a szakmai teljesítést igazoló személy. Amennyiben az ellenőrzés megtörtént, úgy kerülhetett sor a polgármester által az utalványozásra, egyben az utalványozó volt az, aki engedélyt adott a pénzügyi kiegyenlítésére, valamint ellenőrizte a munka elvégzését is.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak-alföldi Operatív Program keretén belül versenyképes turisztikai termék-és attrakciófejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, amelyre az önkormányzat 2008 áprilisában projektjavaslatot nyújtott be. Ezt az NFÜ 2010 januárjában támogatásban részesítette, amelynek értelmében Rakamaz vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításának kezdeti időpontja 2009. november 1-je, majd a fizikai megvalósulás tervezett napja 2011. október 31-e volt. A szerződés tárgya a „Rakamazi Nagy-Morotva Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése” című projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása volt. A projekt elszámolható költsége 658.729.491.-Ft volt, melyhez 520.535.819.-Ft támogatási összeg volt nyújtható. Ez a támogatási szerződés 2012 november végén módosításra került, melynek alapján a tervezett főösszeg 666.203.096.-Ft-ra, míg a támogatás mértéke 526.441.550-Ft-ra emelkedett.

A projekt megvalósításának kezdeti időpontja 2009. november 1., majd a fizikai megvalósulás tervezett napja 2011. október 31. napja volt, amely azonban a későbbiekben módosításra került. A támogatási szerződéshez kapcsolódott a pénzügyi elszámolás részletes szabályai szerinti melléklet is, mely szerint a záró kifizetési igénylés keretében nyújtható be az összes korábban elszámolásra még be nem adott, de a projekt megvalósításához kapcsolódó számla, valamint a zárójelentés. Építési beruházások esetén a jogerős használatbavételi engedélyt a záró kifizetési igényléshez kell benyújtani, a projekt csak akkor tekinthető befejezettnek, ha ez a feltétel is teljesül. Az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél, szerződésszerű teljesülését követő 90 nap.

A támogatási szerződéshez tartozó általános szerződési feltétel szerint a Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

A támogatási szerződés 2012. november 28. napján is módosították, melynek alapján a projekt tervezett fő összege 666.203.096,- Ft-ra módosult, míg a támogatás mértéke 526.441.550,- Ft-ra emelkedett. A módosított támogatási szerződést F. E. I. r. vádlott 2012. december 3. napján írta alá.

Az alap támogatási szerződés megkötését követően Rakamaz Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárást lezáró testületi határozatát követően vállalkozói szerződést kötött az A. H. Kft.-vel. A szerződés szerint a megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja a „Vízi tanösvény építése és üzemeltetése” építési generál beruházását a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és a kiadott dokumentációban meghatározott és elfogadott műszaki leírásban körülírt tartalommal. A vállalkozói díj összege egyösszegű átalányár volt, 450.000.000,- Ft.

A megrendelő és a vállalkozó között ily módon létrejött vállalkozói szerződés 2011. február 14., 2011. június 30., 2011. december 27., 2012. április 22., valamint ötödik alkalommal egységes szerkezetbe foglaltan 2012. szeptember 29. napján módosításra került oly módon, hogy a vállalkozói díj összege nem változott, a kivitelezés véghatárideje azonban 2012. november 30. napjára módosult. A késedelmi kötbér és maximuma tekintetében változás nem következett be.

Az A. H. Kft. a kivitelezési szerződés megkezdésének időpontjától 2010. december 15. napjától 2012. november 30. napjáig három résszámlát, valamint egy végszámlát állított ki a megrendelő részére.

A végszámla 2012. november 30. napján kelt. A teljesítési igazolásokat tartalmazó, ugyanaznap kelt jegyzőkönyvek tanúsága szerint a vállalkozás tárgyát képező projekt szerződés szerinti műszaki tartalommal elkészült, így az A. H. Kft. jogosulttá vált a végszámla benyújtására. Ezeket a jegyzőkönyveket aláírta IV. r. vádlott, I. r. vádlott, valamint az egyik jegyzőkönyvet A. P. II. r. vádlott is. Ugyanezen a napon II. r. vádlott mérnöki jelentést készített és írt alá, amely szerint az építési munka az építési naplóban rögzítettek szerint megtörtént, a pénzügyi és kivitelezési ütemnek megfelelően haladt, jelenlegi készültségi foka 100%. A végszámlát a teljesítés igazolással együtt a II. r. vádlott, mint műszaki ellenőr jóváhagyta és leigazolta.

A végszámla kiállítását megelőzően azonban a következő események történtek:

II. r. vádlott 2012. november 20. napjára meghívót állított ki jelezve, hogy az A. H. Kft. 2012. november 8. napján a beruházást készre jelentette és kérte a műszaki átadás-átvételi eljárás kitűzését, és annak lefolytatását. II. r. vádlott a hibalistákban szereplő használatbavételt nem akadályozó hibák 8 napon belüli elvégzésével a műszaki átadás-átvétel elindításához hozzájárult. A csatolt hibalisták tanúsága szerint a Nagyteknősbéka Ház projektelem esetében összesen 44, a Kisteknősbéka Ház projektelem esetében összesen 20, míg a Vízi Tanösvény esetében 9 hiba, illetve hiányosság került rögzítésre, melynek elkészítésére az A. H. Kft. 8 napon belüli elkészítési határidőt vállalt. A hibalistákról készült jegyzőkönyveket II. r. és III. r. vádlott is aláírta, a hibák, illetve hiányosságok létezésével pedig F. E. I. r. és B. S. IV. r. vádlott is tisztában voltak. Rakamaz Város Önkormányzata 2012. november 30. napján a kivitelező hibalistájának készre jelentése alapján ugyanezen napra kitűzte a létesítmény építésének műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását. Ezen jegyzőkönyvekben az A. H. Kft., mint kivitelező részéről eljáró III. r. vádlott szerint a kivitelezési munkákat az építési szerződésben vállalt minőségben és határidőben készítették el, az pedig rendeltetésszerű használatra alkalmas. Tette ezt úgy, hogy a hibalistán feltüntetett hiányosságok és elmaradt munkák teljes körű elvégzése 8 nap alatt kizárt volt.

Rakamaz Város Önkormányzata részéről jelenlévő I. r. vádlott az így felajánlott létesítményt használatba vételre átvette, II. r. vádlott pedig a külön felsorolásban rögzített használatba vételt nem akadályozó hibalista 8 napon belüli elvégzésével a műszaki átadás-átvételhez hozzájárult.

A 2012. november 20. napjára kitűzött átadás-átvételi eljárás megkezdése során felvett hibalista jegyzőkönyvekben megjelölt munkák 8 nap alatt a vállalkozó részéről nagyrészt nem készültek el, így a 2012. november 30. napján kelt teljesítési igazolásokban, mérnöki jelentésben, valamint a projektelemek átadásának lezárásáról készült jegyzőkönyvekben foglaltak nem fedik a valóságot.

A 2012. november 30. napján kelt teljesítés igazolási jegyzőkönyvek közül mindkettőt I. r. és IV. r. vádlott, míg az egyiket II. r. vádlott. A 2012. október 30. napján és november 30. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírta I. r. és III. r. vádlott, míg a mérnöki jelentést II. r. vádlott.

A 2012. november 20. napján megtartott bejárás során rögzített hibák és hiányosságok közül a 2013. január 22. napján megtartott szemlén rögzítésre került, hogy a hibalistán szereplő tételek jelentős részét a kivitelező nem javította ki, illetve nem pótolta. Valamennyi vádlott tudott arról, hogy valótlan tartalmú adatokat tartalmaznak a projektelemek átadásának lezárásáról készült jegyzőkönyvek és egyéb iratok.

Ennek ellenére az A. H. Kft. 2012. november 30-án kiállította a 90.000.000,- Ft összegű végszámlát, mely végszámla a hozzá kapcsolódó valótlan okiratokkal benyújtásra az ÉARFÜ debreceni irodájához. A Nagyteknősbéka Ház ezen kívül nem rendelkezett végleges víz, gáz és áramszolgáltatással, amely a kivitelezés alatt is vitás volt az Önkormányzat és a kivitelező között, hogy kit terhel a felelősség, kinek a feladata azt kiépíttetni és kinek a költségén.

A projekt előzőekben ismertetett készre jelentése és azzal kapcsolatos valótlan okiratok felhasználása azt a célt szolgálta, hogy a támogatási összeg visszafizetésére szabálytalansági eljárás keretében ne kerüljön sor az önkormányzat részéről, különös tekintettel arra is, hogy a projekt átadási határideje a továbbiakban már nem volt hosszabbítható, valamint azt, hogy az Önkormányzat időben és eredményesen pályázhasson a projekt II. ütemére, az A. H. Kft. pedig nyilvánvalóan abban volt érdekelt, hogy a vállalkozási díját a támogatási összegből megkaphassa. Rakamaz Város Önkormányzata később a projekt befejezéséhez 80 millió forintos Kormányzati támogatás mellett 60 millió forint hitelt is felvett.

Dr. Rózsavölgyi Bence bíró a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte a beruházás magas értékét, továbbá azt, hogy az I. r. vádlott a bűncselekményt közmegbízatású személyként követte el, a II. r. vádlottnak, mint műszaki ellenőrnek a valótlan tartalmú okirat készítését – jogszabályi kötelezettségénél fogva – meg kellett volna akadályoznia, a társas elkövetési módot, valamint a hasonló jellegű bűncselekmények elszaporodottságát. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlottak büntetlen előéletűek, a bűncselekmény elkövetése óta eltelt hosszú időt, valamint a II. r. vádlott ténybeli beismerő vallomását.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért, az I. r. és a II. r. vádlott és védője fellebbezett, míg a III. r. és IV. r. vádlott és védője három nap gondolkodási időt kért.