Szabályzat a bírósági épületekben tartózkodás rendjéről

2020.El.II.B.17/214.

 

Szabályzat a bírósági épületekben tartózkodás rendjéről

                                             A szabályzat célja és hatálya

1. § A szabályzat célja:

a bíróságon folyó munka zavartalanságának és a bírósági épület rendjének biztosítása;

a bírósági épületbe történő be- és kilépés, az ott tartózkodás szabályainak meghatározása egészségügyi készenlét idejére;

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása;

a bírák, igazságügyi alkalmazottak és a bírósági eljárásokban résztvevők egészségének megóvása;

a járványügyi intézkedések maradéktalan betartásának biztosítása.

2. § A szabályzat

területi hatálya a Debreceni Törvényszék és illetékességi területén működő járásbíróságok (továbbiakban: Debreceni Törvényszék) által használt minden épületre;

személyi hatálya a Debreceni Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok dolgozóira, valamint az épületekbe belépő más személyekre;

időbeli hatálya a egészségügyi készenlét idejére

terjed ki.

3. § A Debreceni Törvényszék adott épületre vonatkozó belépést és bent tartózkodást szabályozó szabályzatait a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A belépés és a benntartózkodás általános szabályai

4. § (1) A Debreceni Törvényszék épületeibe belépni kizárólag saját, szájat és orrot eltakaró maszk, sál, kendő, vagy egyéb hasonló eszköz (a továbbiakban: szájat és orrot eltakaró eszköz) viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges.

(2) A közös használatú épületrészek és közös használatú helyiségek használata során mindenki köteles védőeszközöket (szájat és orrot eltakaró eszközt, kihelyezett és/vagy rendelkezésre bocsájtott kézfertőtlenítőt) használni. Egyedüli irodai elhelyezés és munkavégzés esetén a Debreceni Törvényszék dolgozói az irodai munkavégzésük során nem kötelesek a szájat és orrot eltakaró eszköz viselésére.

(3) A mellékhelyiségekben elhelyezett kézszárító gépek használata tilos.

(4) A közös használatú helyiségekben egy légtérben egyszerre csak egy fő tartózkodhat (étkezés, ételmelegítés, mosdóhasználat). Ez alól kivételt képez a munkavégzési, ügyintézési és hivatali célú egy légtérben való tartózkodás, azonban ebben az esetben is tartani kell a személyek közötti legalább 2 méteres távolságot, az egy helyiségben tartózkodásnak a lehető legrövidebb ideig kell tartania, viselni kell a szájat és orrot eltakaró eszközt, valamint a higiéniás szabályok betartására különös figyelmet kell fordítani.

(5) Az új koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a Debreceni Törvényszék minden dolgozója és ügyfele köteles betartani és lehetőségeihez mérten betartatni a védőeszközök viselésére vonatkozó és a higiéniai óvintézkedéseket.

5. § (1) A Debreceni Törvényszék épületeibe olyan személy nem léphet be, akire vagy a vele együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.

(2) A Debreceni Törvényszék épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten COVID-19 vírussal fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített COVID-19 fertőzöttel

egy háztartásban él;

személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);

zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő. Pl. munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi beteglátogatás során);

közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);

fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);

a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,

egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak fennállását

 a Debreceni Törvényszék ügyfelei kötelesek az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakkal közölni;

a Debreceni Törvényszék dolgozói kötelesek haladéktalanul telefonon bejelenteni a Debreceni Törvényszék elnökének.

(4) A Debreceni Törvényszék épületeibe nem léphetnek be a bírák és az igazságügyi alkalmazottak hozzátartozói.

6. § (1) A Debreceni Törvényszék épületeibe ügyfelek csak indokolt esetben, eljárási cselekményen való részvétel vagy kezelő és tájékoztató irodai ügyintézés céljából, korlátozott számban léphetnek be, az épületekben kizárólag az eljárási cselekmény, illetve az ügyintézés ideje alatt tartózkodhatnak.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a Debreceni Törvényszék épületeibe való belépésük indokolt és ügyfélnek minősül a nyilvános eljárási cselekményre (tárgyalásra, nyilvános ülésre) érkező hallgatóság. Az ilyen beléptethető ügyfelek számának meghatározása – a jelen szabályzatban előírtak figyelembevételével – az eljáró tanács elnökének joga és kötelessége, aki a beléptethető ügyfelek számáról előzetesen tájékoztatja az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakat.

(3) Az irodák fogadókészségéről az irodák vezetői folyamatosan tájékoztatják az épületbe történő beléptetést végző alkalmazottakat az épületben tartózkodó ügyfelek számának korlátozása céljából.

(4) A szolgálati viszonyban nem álló, de a Debreceni Törvényszék érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személyek kizárólag a feladat ellátásához szükséges ideig, a megfelelő védőfelszerelés viselése esetén a jelen szabályzatban foglaltak betartásával tartózkodhatnak a Debreceni Törvényszék épületeiben.

(5) Külső szolgáltatók, vállalkozók szakemberei a Debreceni Törvényszék épületeibe munkavégzés céljából kizárólag abban az esetben léphetnek be, ha előzetesen a Gazdasági Hivatal részére megküldték minden egyes belépni szándékozó szakember vonatkozásában a nyilatkozatokat a vírusmentességükről.

A Debreceni Törvényszék dolgozóira vonatkozó szabályok

7. § Ha a Debreceni Törvényszék dolgozója igazoltan COVID-19 (új korona-) vírusfertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be.

8. § (1) A bírói testületek és a szervezeti egységek személyes jelenlétet igénylő értekezletet, ülést, rendezvényt csak kivételes esetben tarthatnak, a járvány megelőzésére szolgáló óvintézkedések fokozott betartása mellett. Az ilyen értekezletet, ülést, rendezvényt a Debreceni Törvényszék elnökének előzetesen be kell jelenteni, aki azok megtartásával kapcsolatban egyedi óvintézkedéseket határozhat meg.

(2) Az (1) bekezdés előírásától eltérően az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott protokoll alkalmazásával összbírói értekezletet lehet tartani.

Papíralapú iratok kezelése

9. § Valamennyi, a bírói és igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonnyal, valamint az igazgatási intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan keletkezett kiadmány kizárólag elektronikus úton kézbesíthető.

10. § (1) A Debreceni Törvényszék részére postán, kézbesítő, futár útján vagy ügyfél által személyesen kézbesített iratok átvétele során a küldemény átvevőjének, illetve az épület bejáratánál rögzített gyűjtőládában elhelyezett iratok kivétele során a gyűjtőláda ürítőjének szájat és orrot eltakaró eszközt és kesztyűt kell viselnie.

11. § A bíróságon kívüli munkavégzés során lehetőleg mellőzni kell a papíralapú iratok mozgatását.

A kezelő és a tájékoztató irodák, valamint a pénztár ügyfélfogadására vonatkozó különös szabályok

12. § A jelen szabályzatban meghatározottak szerint a kezelő és a tájékoztató irodákban a személyes ügyfélfogadás korlátozott, az irodák személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai ügyfelek részére csak korlátozott mértékben vehetők igénybe.

13. § (1) A kezelő és a tájékoztató irodákba ügyfeleknek belépni és bent tartózkodni kizárólag saját, szájat és orrot eltakaró eszköz viselésével, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát követően lehetséges. Az ügyintézés során kesztyű viselése javasolt.

(2) A kezelő és a tájékoztató irodák alkalmazottai az ügyfelekkel való foglalkozás teljes ideje alatt kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt és kesztyűt viselni.

(3) A kezelő és a tájékoztató irodák ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségeiben egynél több ügyfél egyszerre csak abban az esetben tartózkodhat, ha az ügyfelek között biztosítani lehet a 2 méter távolságot. Az ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségekben ügyfelek kizárólag iratbetekintés, felvilágosításkérés és iratbeadás céljából tartózkodhatnak.

(4) Ügyfélfogadási időben a kezelő és a tájékoztató irodák ügyfélfogadás céljára kijelölt helyiségeiben óránként fertőtlenítő takarítást kell végezni, amelynek ki kell terjednie az ügyfelek által iratbetekintésre használt számítógépre is.

14. § A kezelő és a tájékoztató irodákban az iratbetekintést elsősorban elektronikus úton, számítógép segítségével kell biztosítani.

15. § Iratmásolatra vonatkozó kérelmet lehetőség szerint elektronikus úton kell előterjeszteni. Amennyiben az ügyfél elfogadja, a másolatot elektronikus úton kell kiadni.

16. § Ügyirat tartalmáról felvilágosítást kérni és tájékoztatást nyújtani lehetőség szerint távközlési eszközön, illetve elektronikus rendszeren keresztül kell.

17. § Iratok beadása ügyfelek részéről elsősorban postai úton, vagy a Debreceni Törvényszék épületeiben elhelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel történhet. Személyes iratbeadás során a higiéniai előírások betartására fokozott figyelmet kell fordítani.

18. § A kezelő és a tájékoztató irodák alkalmazottaira vonatkozó előírások irányadóak a minősített iratok megtekintését biztosító alkalmazottra és a pénztárt kezelő alkalmazottra  is.

Az eljárási cselekmények végrehajtására vonatkozó különös szabályok

19. § A bírósági eljárás során a járvány megelőzésére irányadó jogszabályi előírásokat alkalmazni kell.

20. § A bíróságnak a egészségügyi készenlét időtartama alatt a Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (l) és (2) bekezdésében meghatározott feladatait kizárólag a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok maradéktalan és kivételt nem tűrő betartásával kell ellátnia.

21. § (1) Az eljárási cselekményre érkező személyek a Debreceni Törvényszék épületeibe az eljárási cselekmény kezdő időpontja előtt legfeljebb 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, ülőhelyeiket a tárgyalóteremben behívásukat követően azonnal el kell foglalniuk.

(2) Az eljárási cselekmény előtt és közben a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a szükséges időtartamban lehet, a várakozás során pedig biztosítani kell a személyek közötti 2 méteres távolság megtartását.

(3) Az eljárási cselekmény befejezését követően az ügyfelek kötelesek a Debreceni Törvényszék épületét azonnal elhagyni.

22. § (1) Tárgyalótermi protokoll:

A tárgyalóterembe kézfertőtlenítőt kell kihelyezni.

Saját, szájat és orrot eltakaró eszköz viselése az eljárási cselekmény teljes időtartama alatt minden résztvevő számára kötelező. A tanács elnöke – szükség esetén – a szájat és orrot eltakaró eszköz levételét rendelheti el a személyazonosság megállapítása céljából, ennek időtartamára.

A tárgyalóteremben a jelenlévőknek egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság) tartózkodhat.

Az eljárási cselekmény megkezdés előtt hivatalból kell vizsgálni, hogy a járványügyi szabályokra (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, ellenőrzés) figyelemmel a tárgyalás megtartható-e.

Amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik:

      ea) az eljárási cselekményt meg kell szakítani;

eb) az érintett személyt a bíróság elkülönített helyiségébe kell irányítani azzal, hogy ott várakozzon;

ec) az illetékes egészségügyi hatóságot értesíteni kell;

ed) a tárgyalóteremben tartózkodó személyek adatait és elérhetőségeit – amennyiben addig még nem került rá sor – az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell, majd a Debreceni Törvényszék elnökén keresztül az illetékes hatósághoz el kell juttatni.

(2) A tanács elnöke a járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is megállapíthat.

(3) Minden tárgyalási napot fertőtlenített tárgyalóteremben kell kezdeni. A déli órákban és szükség esetén az eljárási cselekmény befejezését követően a tárgyalóteremben fertőtlenítő takarítást kell végrehajtani.

(4) Az elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartandó eljárási cselekmények lebonyolításánál is biztosítani kell azt, hogy a bírósági épületben tartózkodó személyek egymástól legalább két méter távolságra legyenek.

Záró rendelkezések

23. § (1) A szabályzatot a Debreceni Törvényszék internetes és intranetes honlapján is közzé kell tenni, valamint elektronikus úton a Debreceni Törvényszék minden dolgozójának meg kell küldeni.

(2) E szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti a Debreceni Törvényszék veszélyhelyzet időszakában a Debreceni Törvényszék épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 2020.El.II.B.17/119. számú szabályzata.

(3) Ez a szabályzat az egészségügyi készenlét megszűnésével hatályát veszti.

Debrecen, 2020. június 2.

                                                                        Dr. Kahler Ilona Márta sk

                                                                  a Debreceni Törvényszék elnöke