Rendhagyó Törvényházi Szeminárium Ismeretterjesztő sorozat az új Pp. főbb rendelkezéseiről - 5.rész

Az elsőfokú bíróság határozata ellen a fellebbezésre jogosult a „fellebbezés” elnevezésű írásbeli beadvánnyal indíthat a másodfokú bíróság előtt fellebbezési eljárást. A fellebbezésben kell előadni, hogy a határozatot a fellebbező milyen szempontból és indokok alapján kéri felülbírálni, miért jogszabálysértő és  azt hogyan kéri  megváltoztatni.

 • fellebbezhető elsőfokú bírósági határozatok

  • ítélet →  a  pert érdemben eldöntő  határozat

   • mindig fellebbezhető
  • végzés →  az  eljárás során egyéb kérdésekben hozott  határozat
   • csak egyes végzések ellen van helye külön   fellebbezésnek
   • a külön nem fellebbezhető végzések általában az ítélet elleni fellebbezésben eljárási szabálysértésként  kifogásolhatók
 • a  fellebbezés tartalma
  • fellebbezett határozat száma és  kifogásolt rendelkezése  megjelölése
  • fellebbezési kérelem → a másodfokú bíróság a  kifogásolt  részt hogyan változtassa meg vagy helyezze hatályon   kívül
  • felülbírálat köre és indokai → milyen szempontból kéri felülbírálni és mely indokok alapján tartja e  körben helytelennek a    határozatot
   • eljárásjogi felülbírálat lényeges el járási szabálysértés  miatt  (pl.  megengedhető keresetváltoztatási kérelem elutasítása)
   • tényállás felülbírálata és módosítása az elsőfokú bizonyítékok okszerűtlen mérlegelése miatt (pl. nyilvánvalóan valótlan tanúvallomás bizonyítékként való  elfogadása)
   • a tényállás felülbírálata és módosítása másodfokú bizonyítás alapján
    • elsőfokon felhozott tény vagy bizonyíték körében (pl. az elsőfokú bíróság által mellőzött bizonyítás  lefolytatása)
    • kivételesen másodfokon felhozott tény vagy bizonyíték körében (pl. a fellebbezésben felhozott új tény vagy bizonyíték) →  lsd. lent 2.  pontnál
   • anyagi jogi felülbírálat az anyagi jog helytelen alkalmazása  miatt (pl. a  tények helytelen jogi  minősítése)
   • anyagi jogi bírói mérlegelési jogkör felülbírálata (pl. sérelemdíj összegének felülmérlegelése)
  • anyagi vagy eljárási jogszabálysértés  megjelölése
  • fellebbezési i lleték →  a  fellebbezés általában illetékköteles,  kivéve
   • a  tárgyi költségkedvezményes eljárások
   • személyes költségkedvezményben részesített fél →  lsd. II.  RÉSZ
 • a  fellebbezés benyújtása
  • benyújtás határ ideje → elsőfokú határozat közlésétől számított 15  nap
  • benyújtás helye →  az  elsőfokú határozatot hozó  bíróságon
  • benyújtás módja
   • elektronikus úton vagy papír alapon →  lsd. III. RÉSZ 4.    pontnál
   • jogi képviselővel vagy anélkül →  lsd. II. RÉSZ 3.    pontnál
 • fellebbezés hibáinak következménye
  • benyújtási hibák → általában a fellebbezés hiánypótlási felhívás nélküli visszautasítása (pl.  elkésett)

tartalmi hiányosság → hiánypótlási felhívás →  nem teljesítése esetén a  fellebbezés visszautasítása

További részletek a csatolmányban.

CsatolmányMéret
137.51 KB