Panasznapi tájékoztató és nyomtatványok

 

Megváltozott a panasznapi ügyintézés

Előzetes bejelentkezés lehetősége!

Részletes információk itt!

 

Mi a panasznap?

 

A panasznapon lehetőség van arra, hogy a jogi képviselő (ügyvéd) nélkül eljáró ügyfelek szóban előterjesztett kérelmüket, nyilatkozataikat írásba foglalják.

 

Mire terjed ki?

 

Kizárólag jogi képviselő (ügyvéd) nélkül eljáró ügyfelek vehetik igénybe,

csak bíróság hatáskörébe tartozó ügyben,

ingyenes,

a panasznapon kizárólag eljárási jogairól (pl.: keresetlevél, határidők, illeték, költségkedvezmény, per menete stb.) kaphat felvilágosítást, azaz anyagi jogra vonatkozóan tájékoztatás nem adható.

 

Mire nem terjed ki?

 

Jogi tanácsadásra, pertaktikai tippekre, jogi állásfoglalásra, jogszabály értelmezésre, anyagi jogi tájékoztatásra nem terjed ki,

előzetes véleményt, vagy tanácsot nem áll módunkban adni a perekkel, vagy vitás jogviszonyokkal kapcsolatban,

az a tény, hogy kérelmük a panasznap keretében került rögzítésre, nem jelent semmilyen előnyt más kérelmekkel szemben,

a panasznapi ügyintéző nem ajánlhat ügyvédet, illetve közjegyzőt,

a panasznapon való megjelenésről a bíróságon nem lehet igazolást kiadni.

az ügyintéző csak a bíróság hatáskörébe tartozó ügyben köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem nem tartozik bírósági útra, a kérelemről nem kell jegyzőkönyvet felvenni, de az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a kérelem elintézésére melyik hatóság jogosult,

közjegyző hatáskörébe tartozik az olyan követelés, amely kizárólag pénz fizetésére irányul és 3.000.000,- Ft-ot nem haladja meg,

bűncselekmény miatt feljelentést tenni nem lehet, kivéve: könnyű testi sértés, rágalmazás, becsületsértés, kegyeltsértés, magántitok és levéltitok megsértése,

ingatlannal kapcsolatos jogügyletek (pl.:adásvétel) általában ügyvédi vagy közjegyzői közreműködést igényelnek.

 

Hogyan jelantkezzek be?

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében:

- telefonon (hétfő-péntek 9:00-11:30)

- személyesen (ügyfélfogadási időben, a kezelőirodán)

- elektronikusan (e-mailben)

előzetesen időpont foglalható.

Időpontot foglalni a panasznapot megelőző napon 13:00 óráig lehet a panasznapi ügyfélfogadás idejére, egy hónapra előre.

 

Debreceni Járásbíróság +36-52-521-814

panasznap@debrecen.birosag.hu

Berettyóújfalui Járásbíróság +36-54-402-009

panasznap@bujfalu.birosag.hu

Hajdúszoboszlói Járásbíróság +36-52-557-743

panasznap@hszob.birosag.hu

Hajdúböszörményi Járásbíróság +36-52-560-225

panasznap@hbosz.birosag.hu

Püspökladányi Járásbíróság +36-52-517-060

panasznap@pladany.birosag.hu

 

Az elektronikus időpontfoglalást a bíróság a küldő e-mail címére lehetőleg egy munkanapon belül visszaigazolja. Előzetes bejelentkezés esetén is előfordulhat, hogy az ügyforgalom miatt várakozni kell. Ha a lefoglalt időpontra az ügyfél 10 perc elteltével sem érkezik meg, az időpontfoglalás törlésre kerül. Előzetes bejelentkezés hiányában az ügyintézés sorszám alapján történik.

 

Hol és mikor van?

 

A törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon a panasznap az alábbi időpontokban kerül megtartásra:

 

Debreceni Járásbíróság szerda 8.00-12.00, és 13.00-15.30,

Berettyóújfalui Járásbíróság szerda 8.00-12.00, és 13.00-15.00,

Hajdúszoboszlói Járásbíróság kedd 8.00-12.00, és 13.00-15.30,

Hajdúböszörményi Járásbíróság szerda 8.00-12.00, és 13.00-15.00,

Püspökladányi Járásbíróság csütörtök 8-12.00, és 13.00-15.30.

 

Ítélkezési szünetben a panasznapi ügyintézés a Debreceni Járásbíróságon minden szerdán 9.00-12.00. óráig tart előzetes bejelentkezés alapján.

 

A bíróságok ítélkezési szünetet tartanak minden év július 15. és augusztus 20. napja, valamint december 24. és január 1. napja között, amikor a Debreceni Járásbíróságon kívüli bíróságokon panasznap nem működik.

 

Melyik bíróságra menjek?

 

A panasznapi ügyintézés során szóban is előadhatja:

- a felperes a keresetet a lakóhelye, székhelye, munkahelye szerinti vagy a perre illetékes járásbíróságon,

- a fél a viszontkeresetet, a beszámítást és az ellenkérelmet tartalmazó nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon,

- a fél a folyamatban lévő perben egyéb kérelmet, nyilatkozatot a perben eljáró bíróságon,

melyet a bíróság az arra rendszeresített nyomtatványon rögzít vagy jegyzőkönyvbe foglal.

 

Ha a felperes a keresetét nem a fenti járásbíróságok valamelyikén adja elő, a bíróság a kereset rögzítését alakszerű határozat hozatala nélkül megtagadja.

 

Az elsőfokon törvényszéki hatáskörbe tartozó perekben kötelező a jogi képviselet, ennek hiányában a perbeli cselekmény és jognyilatkozat hatálytalan.

A járásbíróság és közigazgatási és munkaügyi bíróság előtti perekben a fél választása szerint járhat el jogi képviselővel, jogi képviselő nélkül eljáró fél csak a jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon (formanyomtatványon) terjesztheti elő:

a) a keresetlevelet,

b) a viszontkereset-levelet, valamint a beszámítást tartalmazó iratot, és

c) az írásbeli ellenkérelmet.

 

A keresetlevél, viszontkereset-levél, írásbeli ellenkérelem, beszámítást, valamint keresetet tartalmazó irat formanyomtatványa letölthető és otthon is kitölthetőek az alábbi internetes elérhetőségen: http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok

 

 

Mit hozzak magammal?

 

- határozott kereseti kérelmet,

- az eljáráshoz szükséges fontosabb okiratokat,

- az eljárásban résztvevő felek idézési címét,

- folyamatban lévő ügyben az ügyszámot.

 

továbbá:

- személyazonosító igazolványt és lakcímkártyát,

- kötelezően csatolandó okiratokat,

  • illetéket, vagy a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelemhez szükséges nyomtatványt.

 

Hová fordulhatok még?

 

- Jogi SegítségnyújtÓ Osztályhoz, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat (4024 Debrecen Piac u. 42-48.), vagy a területileg illetékes jogi segítségnyújtó osztályhoz.

- Félfogadási idő:

- Hétfő: 9.00 – 13.00,

- Szerda: 13.00 – 18.00,

- Csütörtök:9.00 – 13.00.

- gyámhatósághoz:

- szülő gyermek közötti kapcsolattartási ügyben,

- gondnokság alá helyezés kezdeményezése céljából.

- rendőrséghez:

- bűncselekmény elkövetése esetén,

- hozzátartozók közötti erőszak esetén.

- ÜGYVÉDHEZ: (http://www.magyarugyvedikamara.hu)

- Közjegyzőhöz: (https://www.mokk.hu)

 

Illeték, költségkedvezmény

 

- a legtöbb eljárás illetékköteles, melynek általános mértéke a perben érvényesített követelés 6%-a,

- az illeték megfizetésének módja:

- illetékbélyeggel (postahivatalokban szerezhető be),

- befizetés a Debreceni Törvényszék 10032000-01012413 számú számlájára,

- Elektronikus Fizetési és Elszámoló Rendszeren (EFER) keresztül.

 

- jövedelmi és vagyoni viszonyokra tekintettel személyes költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelem terjeszthető elő, melyre vonatkozó nyomtatvány a https://birosag.hu weboldalról letölthető vagy félfogadási időben a bíróság polgári irodájában beszerezhető.

 

Kötelező okiratok

 

Házasság felbontása iránti perekben:

- házassági anyakönyvi kivonat,

- a közös gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata(i),

- tételes illeték: 30.000,-Ft.

 

Szülői felügyelettel kapcsolatos perekben:

- kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata(i),

- ha korábban született bírósági határozat a szülői felügyelet tárgyában, az arról szóló irat vagy ügyszám,

- illetéket előlegezni nem kell.

 

Gondnokság alá helyezés iránti ügyekben:

- a gondnokság alá helyezendő személy,

- születési anyakönyvi kivonata,

- orvosi dokumentumai,

- tulajdonában álló ingatlan(ok) helyrajzi száma(i),

- illeték nincs.

 

Munkaügyi perekben:

- munkaszerződés,

- bérjegyzék,

- munkaviszony megszűnése esetén a felmondással kapcsolatos okiratok,

- munkavállalónak illetéket előlegezni nem kell.

 

Közigazgatási jogvitában:

- az első- és másodfokú hatósági határozatot, döntést, intézkedést,

- a felperesnek az illetéket előzetesen nem kell megfizetnie,

- közgazgatási jogviták többségében az eljárási illeték 30.000 Ft.

 

Büntetőügyben:

A panasznapon feljelentést tenni könnyű testi sértés, rágalmazás, becsületsértés, kegyeltsértés, magántitok és levéltitok megsértése bűncselekmények miatt lehet, egyéb feljelentéssel a rendőrséghez, ügyészséghez kell fordulni.

CsatolmányMéret
434.04 KB